Loading
 • Projectontwikkeling REICHEALTH


  Bij de ontwikkeling van een gezondheidscentrum, een kliniek, een praktijk of andere huisvesting binnen de gezondheidszorg, werkt Reichealth met een projectfasering, waarbij elke fase wordt afgesloten met een beslisdocument. Daarmee kunt u als opdrachtgever precies zien wat er in deze fase de uitgangspunten zijn en welke financiële overzichten, tekeningen, berekeningen en omschrijvingen zijn vervaardigd. Daardoor komt u in een volgende fase niet voor verrassingen te staan en heeft u altijd een goede check of uw eisen en wensen op juiste wijze in de planvorming zijn opgenomen.

  We zijn heel flexibel, maar aan deze faseringsopzet houden we graag vast. Aangezien deze werkwijze met bijbehorende beslisdocumenten, voor onze projecten altijd een basis van succes is geweest. Daardoor is er binnen onze projecten (van eenvoudig tot zeer complex) altijd duidelijkheid, efficiëntie, kostenbeheersing en rust aanwezig. Bijkomend voordeel is dat het een goedkopere manier van werken is, aangezien in elke fase de planvorming steeds gedetailleerder wordt uitgewerkt. Onze projectfasering ziet er als volgt uit:

  Onze projectfasering ziet er als volgt uit:
  Voor het gehele project heeft u met Reichealth één organisatie die ‘bijna’ alles voor u zal regelen, want u blijft uiteindelijk wel nauw betrokken in het proces. Dit omdat u als opdrachtgever / eindgebruiker straks trots moet zijn op het eindresultaat en met veel plezier dient te werken in de nieuwe huisvesting. Wij organiseren het hele ontwikkel- en bouwproces en zorgen er voor dat het eindresultaat volledig aan uw verwachtingen voldoet.

  Hieronder staat een beknopte beschrijving van alle fases en wat wij voor u daarin kunnen betekenen.

  • Uitgangspunten nieuwe huisvesting (in nauwe samenwerking met u als opdrachtgever / eindgebruiker):
   • visie voor het gezondheidscentrum
   • huidige noodzaak van ruimtes / mogelijke uitbreiding in toekomst
   • gewenste processen (patiënt, professional, logistiek e.d.)
   • gewenste looplijnen en afhankelijkheden tussen ruimtes
   • gewenste uitstraling (van totaal gebouw, maar ook diverse bedrijven binnen gebouw)
   • gewenste toegankelijkheid (openingstijden, toegangsbeheer, beveiliging)
   • uitgangspunten bouw en installaties
   • specifieke hygiëne-eisen
   • benodigdheden terreininrichting (bijv. parkeren, kinderspeeltuin, fietsenstalling, uitstraling, opslag)
   • gewenste duurzaamheid van het gebouw
   • inventarisatie flexibel gebruik ruimtes
   • Inpassen huurders (met hun eigen wensen, processen, uitstraling, looplijnen e.d.)
  • Opzet vlekkenplan in samenwerking met onze architect
  • Opstellen van programma van eisen
  • Eerste opzet materialisatie bouwkundig
  • Inventarisatie wet- en regelgeving
  • Eerste check toegankelijkheid, brandveiligheid en vluchtwegen
  • Technisch programma van eisen m.b.t. gebouw gebonden installaties, zowel riolering, water, ventilatie, koeling, elektra, verlichting, data, medische classificaties, medische gassen, gebouwbeheersysteem, beveiliging, toegangsbeheer e.d.
  • Eerste opzet uitgangspunten m.b.t. duurzaam bouwen
  • (Indien noodzakelijk) opzet van risico-analyse (PRI)
  • Opstellen demarcatie van werkzaamheden
  • Opstellen totaalplanning - Opstellen raming / investeringsbegroting
  • Opstellen beslisdocument t.b.v. afsluiting programmafase

  • Voorlopig ontwerp:
   • Grondinventarisatie en sondering (incl. opstellen funderingsadvies)
   • Benodigd overleg met constructeur
   • Eerste aanzet EPN rapportage (Energie Prestatie Norm)
   • Toetsing toegankelijkheid, brandveiligheid en vluchtwegen
   • Verder uitwerken van programma van eisen
   • Opzet ruimteboeken
   • Integreren ICT in planvorming
   • Verder uitwerken Technisch Programma van Eisen (TPVE)
   • Verder uitwerken van vlekkenplan tot voorlopige plattegrond- en geveltekeningen
   • Voorlopige constructieberekeningen en –tekeningen
   • Voorlopige kleur- en materiaalstaat opstellen
   • Voorlopige installatietekening (hoofdinstallatie)
   • Aanvraag welstand door onze architect
   • Opzet totaal raming (bouwkundig en installaties)
   • Eerste aanzet subsidieregelingen
  • Definitief ontwerp:
   • Definitief maken ruimteboeken
   • Definitief maken kleur- en materiaalstaat
   • Vastleggen materialen afbouw
   • Opzet kleuren en vormgeving
   • Opstellen technische omschrijving (bouwkundig en installatietechnisch)
   • Constructietekeningen en –berekeningen
   • EPN rapportage opstellen
   • VGM-plan ontwerpfase opstellen (Veiligheid, Gezondheid en Milieu)
   • Definitief maken afstemming ICT
   • Bouwkundige tekeningen definitief maken
   • Bouwvergunningsaanvraag
   • Opzet toegangsbeheer (zowel beveiliging als sleuteltoegang)
   • Tekenwerk installaties (E- en W-installaties incl. data en duurzaamheid)
   • Opstellen raming
   • Opstellen beslisdocument t.b.v. afsluiting ontwerpfase

  • Maken bouwkundige werktekeningen
  • Maken van meubeltekeningen
  • Maken installatietekeningen
  • Opzet installatieberekeningen
  • Maken installatietechnische omschrijving
  • Maken bouwkundig bestek
  • Maken bestek vaste inrichting
  • Opstellen uitvoeringsplanning
  • Prijsaanvragen aannemers / installateurs / vaste inrichting / vloerbedekking e.d.
  • Aanvragen bouwaansluiting (en definitieve aansluiting)
  • Beoordeling ingekomen offertes
  • Aanvragen en begeleiden subsidie mogelijkheden
  • Totaal begroting opstellen

  • Contractmanagement
  • Bouwbegeleiding
  • Kwaliteitscontrole
  • Directievoering
  • Kostenbewaking
  • Coördineren meer- en minderwerk
  • Oplevering met betrokken partijen (o.a. bouwkundig aannemer, installateurs, vloerbedekking, vaste inrichting)
  • Afstemmingsoverleg met ICT’ers opdrachtgever
  • Oplevering aan opdrachtgever
  • Controle opleverpunten
  • Verzorgen van bewegwijzering, signing e.d.
  • (Indien wenselijk) coördinatie verhuizing

  • Overhandigen revisiestukken
  • Organisatie onderhoudscontracten
  • Evaluatie - Afhandelen restpunten
  • (Indien gewenst) opzetten meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

  Uiteraard kunnen we binnen de projecten ook de samenwerking aangaan met aannemers, installateurs of adviseurs vanuit uw netwerk. Graag lichten we u (uiteraard geheel vrijblijvend) onze werkwijze toe.

 • Reichealth
  info@reichealth.nl - 024 - 848 5084
  Lees hier onze privacy policy

  vacatures